Кніга водгукаў            Сувязь з намі             Навіны
Экспазіцыі
Экскурсіі
Фотагалерэя
Наш летапіс
Дошка гонару і падзякі
Выставы
Нашы праекты
Майстар-класы
Канферэнцыі
Круглы стол
Фалькларысты Беларусі
Кніжная палічка
У дапамогу студэнту
Беларускі народны каляндар
Рэцэпты народнай медыцыны
Беларускі гумар
Са святам!

Кніжная палічка

У дужках пасля выхадных дадзеных кнігі пазначана  агульная колькасць яе экзэмпляраў. Калі якія-небудзь паметкі адсутнічаюць, то гэта кніга – у адзіным экзампляры.

Асноўная літаратура
1. Аляксееў В.П., Вітаў М.У., Цягака Л.І. Расавая геаграфія беларусаў і праблемы этнагенезісу. – Мн.,1994. +
2. Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ. – Мн.,2004. (2) +
3. Арлоў У. Еўфрасіння Полацкая. – Мн.,1992. +
4. Арлоў У. Таямніцы полацкай гісторыі. – Мн.,1994. +
5. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыкл. – Мн.,1993. +
6. Архитекторы Советской Белоруссии. Библиографический справочник. – Мн., 1991. +
7. Багадзяж М. Праз смугу стагоддзяў. – Мн.,1993. +
8. Балады.У 2 кнігах. Кн. 1-2. – Мн., 1977-1978. (серыя БНТ) +
9. Бараг Л.Г. Беларуская казка. – Мн.,1969. +
10. Бараноўскі В. Сказ пра палессе. Фотаальбом.
11. Барышаў Г.І., Саннікаў А.К. Беларускі народны тэатр батлейка. – Мн., 1962. +
12. Беларуска-польскія культурныя сувязі: Матэрыялы навуковай канферэнцыі. – Мн.,1991. +
13. Беларускае мастацкае шкло. – Мн.,1978. + 
14. Беларускае мастацтва: Зборнік артыкулаў і матэрыялаў. – Мн.,1960. +
15. Беларуская народная архітэктурная разьба. – Мн., 1958. +
16. Беларуская філалогія: Зборнік навуковых прац вучоных філалагічнага факультэта БДУ. – Мн.,2003. +
17. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту. – Мн.,2006. +
18. Беларускі каляндар, 1991. – Мн.,1990. +
19. Беларускі каляндар, 1993. – Мн.,1992. +
20. Беларускі народны арнамент. – Мн.,1953. +
21. Беларускі народны соннік / Укл. і прадм. У.Васілевіча. – Мн., 1995. +
22. Беларускі савецкі жывапіс. – Мн., 1978. +
23. Беларускі фальклор: вучэб. праграма для студэнтаў выш. навуч. устаноў, якія навучаюцца па спец. 1-21 05 01 "Беларуская філалогія"/ аўт.-склад. Р. М. Кавалёва. – Мн.,2008. +
24. Беларускі фальклор: Энцыкл. У 2 т. Т. 1-2. – Мн.,2005-2006. +
25. Беларускія мастакі пра Вялікую Айчынную ваўну. – Мн.,1985. +
26. Беларускія пісьменнікі: Бібліяграфічны слоўнік. У 6 т. Т. 1-6. – Мн.,1992-1995. +
27. Беларускія пісьменнікі на старонках часопіса "Роднае слова": бібліягр. паказ. – Мн., 2008. +
28. Беларускія прыказкі і прымаўкі / Склад. Ф. Янкоўскі. – Мн., 1992. +
29. Беларусь на мяжы стагоддзяў. – Мн.,2000. +
30. Беларусы: У 8 т. Т. 1: Прамыславыя і рамесныя заняткі. – Мн.,1955. +
31. Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517-1519 гадах. У 3 тамах. Т. 1-3. – Мн., 1991. +
32. Буташэвіч А.І. У гасцях у вечнасці: Для мал. і сярэд. шк. узросту / Анатоль Бутэвіч; Іл. Паўла Татарнікава. – Мн.,2001. – (Сем цудаў Беларусі). +
33. Буташэвіч А.І. Званы Нямігі: Для мал. і сярэд. шк. узросту / Анатоль Бутэвіч; Іл. Паўла Татарнікава. – Мн.,2002. – (Сем цудаў Беларусі). +
34. Бяздоннае багацце: Легенды, паданні, сказы. – Мн.,1990. +
35. Варфоломеева Т.Б. Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-мелодические типы. – Мн.,1988. +
36. Васілевіч У.А. Беларускі народны каляндар. – Мн.,1993. +
37. Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія: Дапам. для настаўнікаў. – Мн.,2000. +
38. Веснавыя песні. – Мн., 1979. (серыя БНТ) +
39. Восеньскія і талочныя песні. – Мн., 1981. (серыя БНТ) +
40. Восточнославянский фольклор: поиски новых подходов. – Молодечно,2000. + 
41. Выслоўі. – Мн., 1979. (серыя БНТ) +
42. Вяселле на Гомельшчыне: Фальклорна-этнаграфічны зборнік. – Мн.,2003. +
43. Вяселле. Абрад. – Мн.,1978. (серыя БНТ) +
44. Вяселле. Песні. У 6 кнігах. Кн. 1. – Мн., 1980. (серыя БНТ) +
45. Гілевіч Н.С. З клопатам пра песні народа: Кароткі нарыс гісторыі і даследавання беларускіх народных песень. – Мн.,1970. +
46. Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі. – Мн.,1990. +
47. Дзіцячы фальклор. – Мн., 1972. (серыя БНТ) +
48. Дрэва кахання: Легенды, паданні, сказы / Склад. А.І. Гурскі. – Мн., 1980. +
49. Жаніцьба Цярэшкі. – Мн.,1993. (серыя БНТ). +
50. Жартоўныя песні. – Мн., 1974. (серыя БНТ). +
51. Жарты, анекдоты, гумарэскі. – Мн., 1984. (серыя БНТ) +
52. Ждановіч В. Бераг белых буслоў. Фотаальбом. – Мн., 1979. +
53. Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Литовское и белорусское Полесье. – Мн.,1994. + 
54. Жніўныя песні. – Мн., 1974. (серыя БНТ) +
55. Жураўлёў Д. Генадзь Цітовіч. Біяграфічны нарыс. – Мн.,1969. +
56. Журавлев Д. Геннадий Цитович. – Мн.,1984. +
57. Жывапіс Беларусі XІІ-XVІІІ стст.: Фрэска, абраз, партрэт. – Мн.,1980. +
58. З гісторыяй на “Вы”: Публіцыстычныя артыкулы. Вып. 2. – Мн.,1994. +
59. З глыбі вякоў. Наш край: Гісторыка-культуралагічны зборнік. – Мн.,1992. +
60. Загадкі. – Мн, 1972. (серыя БНТ) +
61. Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі – Мн., 1975. (серыя БНТ) +
62. Іканапіс Беларусі XV-XVІІІ стст. – Мн.,1992. (2) +
63. Кавалёва Р.М. Абрысы рытуальна-магічнай сферы беларускага фальклору. Зборнік артыкулаў. – Мн.,2005. (2) +
64. Кавалёва Р.М. Беларуская вусна-паэтычная творчасць. Вучэбна-метадычны комплекс. – Мн.,2005. +
65. Кавалёва Р.М. Лакальна-рэгіянальныя парадыгмы беларускага фальклору: вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў філал. фак. спец. 1-21 05 01 "Беларуская філалогія". У 3 ч. Ч. 1. Заходнепалескія куставыя песні/ Р. М. Кавалёва. – Мн., 2008. +
66. Казакова І.В. Беларуская фальклорная спадчына. Метадычны дапаможнік. – Мн., 1996. (2) +
67. Казакова І.В. Спецыфіка беларускага абрадавага фальклору  (матэрыялы па спецкурсу). – Мн., 1996. (7) +
68. Казакова І.В. Сімволіка і семантыка славянскіх міфалагем (на матэрыялах беларускага фальклору). – Мн.,1999. (3) +
69. Казакова І.В. Беларускі фальклор. Курс лекцый. – Мн.,2003. +
70. Казакова І.В. Каменны пояс Беларусі: Славутасці нашай зямлі. – Мн.,2004. +
71. Казакова І.В. Беларускі фальклор: тэставыя заданні. Вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мн.,2006. +
72. Казакова І.В. Песні беларускага народа: метадычны зборнік/ уклад. і ўступ. арт. І.В. Казаковай. – Мн, 2007. +
73. Казакова І.В. Фальклорная спадчына Магілёўшчыны: Хоцімскі раён. – Мн., 2008. (2) +
74. Казакова І.В. Функцыянальная роля тэматычнага кабінета ў адукацыйным працэсе вышэйшай навучальнай установы. Метадычны дапаможнік. – Мн., 2008. +
75. Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі. – Мн., 1971. (серыя БНТ)
76. Каляндарна-абрадавая паэзія / Навук. рэд. А.С.Фядосік. – Мн.,1990. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн.1). +
77. Карачун Ю.А. Якуб Колас ў творчасці мастакоў. – Мн.,1982. +
78. Карачун Ю.А. Янка Купала ў творчасці мастакоў. – Мн.,1982. + 
79. Катовіч А., Крук Я. Зімовыя святы: Нарысы. – Мн.,2004. + 
80. Кудрашова М.В. Паэтыка беларускіх замоў у аспекце літаратуразнаўства. Вобразны свет. Гукавая арганізацыя тэксту. – Мн.,2005. +
81. Курбатов В.А. Тайные маршруты славян. – М.,2006. + 
82. Кухаронак Т.І. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў: Канец XІX- XX ст. – Мн.,1993. +
83. Лабынцаў Ю.А. Старая казка Палесся: Турава-Пінская зямля. – Мн.,1933. +
84. Літвіновіч А.Ф. Традыцыйная культура беларусаў ў польскай перыёдыцы другой паловы XІX – пачатку XX ст. – Мн.,2005. +
85. Ліцьвінка В. “Спевы пра даўніх ліцьвінаў да 1434 года” Яна Чачота 1842-1844 гадоў – гістарычны эпас беларусаў. – Мн.,2004. +
86. Ліцвінка В. Фальклор і этнакультура Чарнобыля. З нагоды 20-годдзя сусветнай катастрофы. – Мн.,2006. +
87. Лозка А.Ю. Беларускі народны каляндар. – Мн.,2002. +
88. Локотко А.И. Белорусское народное зодчество: середина XІX – XX в. – Мн.,1991. +
89. Лысенко П.Ф. Открытие Берестья. – Мн.,1989. +   
90. Малыя жанры. Дзіцячы фальклор / Навук. рэд. А.С.Фядосік. – Мн.,2004. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн.6). +
91. Масленічныя песні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фалькл. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / аўт.-склад.: Р. М. Кавалёва [і інш.]; пад рэд. Р. М. Кавалёвай.  – Мн.,2008. +
92. Мая зямля: Жывапіс беларускіх мастакоў. – Мн.,1996. +
93. Міцкевіч А. Пан Тадэвуш. – Варшава, 1984. (на польскай мове) +
94. Міфалогія. Духоўныя вершы / Навук. рэд. А.С.Фядосік. – Мн.,2003. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн.5). +
95. Міфалогія – фальклор – літаратура: праблема паэтыкі. Навуковы зборнік. – Мн.,2002. +
96. Міфалогія – фальклор – літаратура: праблема паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Вып. 2. – Мн.,2003. (2) +
97. Міфалогія – фальклор – літаратура: праблема паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Вып. 3. – Мн.,2004. +
98. Міфалогія – фальклор – літаратура: праблема паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Вып. 4. – Мн.,2006. (2) +
99. Морозов А.В. Классическое наследие фольклористики: русская наука 1917-1941гг. об устно-поэтическом народном творчестве. – Вильнюс.,2005. +
100. Морозов А.В. Фольклор в духовной культуре восточных славян: Ментальные предпосылки функционирования. – Вильнюс.,2005. +
101. Музей старажытнабеларускай культуры: Дапаможнік для наведвальнікаў. – Мн.,1998. +
102. Напалеон Орда. З фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Паштоўкі. +
103. Народ сербскі: яго абрады і звычаі, святы і святыні. Зборнік артыкулаў / уклад., камент. і агульн. рэд. І. А. Чароты. – Мн.,2006. +
104. Народнае і прыкладное мастацтва Савецкай Беларусі. – Мн.,1958. +
105. Народнае мастацкае ткацтва Случчыны. – Мн.,1958. +
106. Народная проза / Навук. рэд. А.С.Ліс. – Мн.,2002. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн.4). +
107. Народныя мастацкія рамёствы Беларусі / Уклад. Я.М.Сахута. – Мн.,2001. +
108. Ненадавец А.М. Пакланіцеся дубу. – Мн.,1992. +
109. Пазаабрадавая паэзія / Навук. рэд. А.С.Фядосік. – Мн.,2003. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн.3). +
110. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Хоцімскага раёна. – Мн.,2003. +
111. Песні пра каханне. – Мн., 1978. (серыя БНТ) +
112. Песні савецкага часу. – Мн., 1970. (серыя БНТ) +
113. Пінск і яго ваколіцы: Навукова-папулярнае выданне / Хвагіна Т. А. – Мн., 2007. +    
114. Пластыка Беларусі XІІ-XVІІІ стст. – Мн.,1983. +
115. Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі. Матэрыялы 1-й Міжнароднай навуковай канферэнцыі / Уклад. В.Ліцьвінка. – Мн.,2003. +
116. Православие для всех. – Кострома, 2004. +
117. Прыказкі і прымаўкі. У дзвюх кнігах. Кн. 1. Кн. 2. – Мн., 1976. (2) +
118. Раговіч У.І. Песенны фальклор Палесся: У 3-х т. Т. 1-2. Песні святочнага календара. – Мн.,2001-2002. +
119. Радзінная паэзія. – Мн.,1971. (серыя БНТ) +
120. Раманюк М. Беларускае народнае адзенне. – Мн.,1981. +
121. Раманюк М., Ліцвінка В., Раговіч У. Песні і строі Піншчыны. – Мн.,1994. +
122. Регион: Минск. Время действий и преобразований.Фотоальбом. – Мн., 2006. +
123. Салівон ІІ. Фізічны тып беларусаў: Узроставая, тыпалагічная і экалагічная зменлівасць. – Мн.,1994. +
124. Сахута Я.М. Беларуская народная кераміка. – Мн.,1987. +
125. Сахута Е.М., Говор В.А. Художественные ремесла и промыслы Белоруссии. – Мн.,1988. +
126. Сахута Я.М. Народнае мастацтва Беларусі. – Мн.,1997. +
127. Сахута Я.М. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. – Мн.,2001. +
128. Сацыяльна-бытавыя казкі. – Мн., 1976. (серыя БНТ) +
129. Свет славянскага фальклору / Пад рэд. Р.М.Кавалёвай. – Мн.,2001. (2) +
130. Свято-Елисаветинский монастырь. Открытки.+
131. Селивончик В.И., Винникова М.Н. Возрождение ремесла: Пособие по ручному узорному ткачеству. – Мн.,1993. +
132. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество. – Мн.,1992. +
133. Српска књижевность. Антологија Текстова. Књига 1 / Избор проф. др Иван А. Чарота. – Мн., 2002. +
134. Српска књижевность. Антологија Текстова. Књига 2 / Избор проф. др Иван А. Чарота. – Мн., 2003. +
135. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. У 2 частках. Ч.1-2. – Мн., 2000. +
136. Слов`янський світ. Щорічник. Випуск 2. – Киів, 1998. +
137. Спадчына Беларусі. Фотаальбом. – Мн., 2004. +
138. Супрун В. За смугою часу: Даследаванні і меркаванні. – Мн.,1994. +
139. Сучасны беларускі партрэт. Жывапіс. Графіка. Скульптура. – Мн.,1982. +
140. Сямейна-абрадавая паэзія. Народны тэатр / Навук. рэд. К.П.Кабашнікаў. – Мн.,2001. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка. Кн.2). +
141. Традиции и современность в фольклоре. – Мн.,1988. +
142. Трусаў А.А., Дзярновіч А.І., Чарняўскі І.М. Лёс Крэва. – Мн.,1993. +
143. Трыфаненка М.А. Матыў змеяборства ва ўсходнеславянскай фальклорнай традыцыі: Генезіс, семантыка. – Мн.,2003. +
144. Тэатральна-дэкаратыўнае мастацтва Савецкай Беларусі – Мн.,1958. +  
145. Фадзеева В.Я. Беларуская народная вышыўка. – Мн.,1991. +
146. Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., (7-8 снежня 2006 г., г. Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац. акад. навук Беларусі, Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.]. – Мн.,2007. (2) +
147. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік артыкулаў. – Мн.,2004. +
148. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік артыкулаў. Вып. 2.– Мн.,2005. +
149. Фальклорна-этнаграфічная і літаратурная спадчыны Рэчыцкага раёна. – Мн.,2002. +
150. Федароўскі М. Люд беларускі. Вяселле.– Мн.,1991. +
151. Фольклор славянских народов: учебн. программа для студентов I курса филол. фак. спец. 1-21 05 04 "Славянская филология", 1-21 05 02 "Русская филология"/ авт.-сост. О. В. Приемко. – Мн., 2008. +
152. Францыск Скарына і яго час: Энцыкл. давед. / Гал. рэд. І.П.Шамякін. – Мн.,1988. +
153. Фядосік А.С. Беларуская савецкая фалькларыстыка. – Мн.,1987. +
154. Фядосік А.С. Ілюзорнасць і сапраўднасць: "Белыя плямы" ў гісторыі фалькларыстыкі 20-30-х гг. – Мн.: Навука і тэхніка,1991. +
155. Фядосік А.С. Беларускі абрадавы фальклор у агульнаславянскім кантэксце. – Мн.,1998. +
156. Цвірка К. Край легенд: Гісторыя Беларусі паводле паданняў і легендаў. – Мн.,2004. +
157. Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі: Нарысы сфрагістыкі / Маст. Г.Мацур. – Мн.,1993. +
158. Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура. – Мн.,1997. +
159. Цітоў А. Менск – месца майстроў: Рамесныя цэхі XVІ-XVІІІ стст. / А.К.Цітоў. – Мн.,2002. +
160. Церашчатава В. В. Старажытнабеларускі манументальны жывапіс: XІ – XVІІІ стст. – Мн., 1986. +
161. Цярохін С.Ф. Перунова цяпельца: Эсэ, ці Некалькі згадак з гісторыі нашага народа.  – Мн.,1993. +
162. Чабан Т.К., Гарадніцкі Я.А. Сучасная паэзія і фальклор. – Мн.,1988. +
163. Чарадзейныя казкі. У 2 частках. Ч.1. Ч.2 / К.П.Кабашнікаў, Г.А.Барташэвіч, В.К.Бандарчык. – Мн.,1973, 1978. (серыя БНТ) +
164. Чаропка В. Імя ў летапісе. – Мн.,1994. +
165. Шалькевич В.Ф. Кастусь Калиновский: Страницы биографии. – Мн.,1988. +
166. Шамякіна С. Рэчы ў казачным сусвеце. Змястоўна-фармальная адметнасць чарадзейнай казкі на прыкладзе вобразаў магічных рэчаў. Манаграфія. – Мн.,2005. (2) +
167. Шамякіна Т.І. Славянская міфалогія. Курс лекцый. – Мн.,2005. (4) +
168. Шевченкова дорога в Білорусь. Літературно-публіцистичний збірник. – Львів,2004. +
169. Шкляраў Ф.Р. Веткаўскі музей народнай творчасці. – Мн.,1994. +
170. Шчакаціхін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. – Мн.,1993. +
171. Шырма Р. Песня – душа народа: З літаратурнай спадчыны. – Мн., 1976, 1993. (2) +
172. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. – Мн.,1989. +
173. Язык русского фольклора. Сборник научных статей. Петрозаводск, 1992. +
174. Янка Купала. Вершы і паэмы. – Мн., 1982. +
   

Часопісы
1. Народная асвета. № 2, 2007. +
2. Народная асвета. № 8, 2007. +
3. Роднае слова. № 11, 2004. +
4. Роднае слова. № 5, 2007. +
5. Роднае слова. № 10, 2007. (2) + +
6. Роднае слова. № 3, 2008. +
7. Роднае слова. № 4, 2008. +
8. Роднае слова. № 5, 2008. +
9. Роднае слова. № 6, 2008. +

Медыатэка
1. Беларускія народныя казкі. Ч. 1. (чытае Алег Хаменка) +
2. Беларускія народныя казкі. Ч. 2. (чытае Алег Хаменка) +
3. Беларускія народныя казкі. Ч. 3. (чытае Алег Хаменка) +
4. Беларускія народныя казкі. (чытае Віктар Манаеў) +
5. Восеньскі кірмаш (пазакласнае мерапрыемства). +
6. Грамніцы. +
7. Гуканне вясны. +
8. Kaliady (аўтэнтычныя калядныя песні) (ч.1). +
9. Крыві "Hej-loli". +
10. Ліцвіны "Неба і зямля", "Галуб на чарэшні, галубка на вішні". + +
11. Матыліцкая Н. "Пчолка". +
12. Палац "Чужыя дзеўкі", "Дарожка". + +
13. Станіслаў Манюшка "Песні з-над Нёмана і Дзвіны". +
14. Стары Ольса "Скарбы літвінаў. Рэнесанс". +

 

2007 © Кабінет-музей беларускай культуры філалагічнага факультэта БДУ Хостинг Na.by